Уважаеми, клиенти от 01.07.2019г Еко Ливинг Хаус стартира нова услуга изцяло ориентирана във ваша помощ, като придвижва вашите документи от начало до край с помощта на нотариално заверено пълномощно между страните. Услугите които предвиждаме се отнасят за районите попадащи в Столична община. За имоти в София област бихме могли да договорим допълнително условия с цел максимално оптимизиране на процесите.

Услугите от които можете да се възползвате са:

 

-      Подаване на заявления за издаване на скици /включително и комбинирани/, визи за проучване и проектиране, разрешения, включително „Разрешение за строеж“, документи за изработване и промяна на мотивирано предложение за ПУП. Получаване на "Разрешение за ползване" на обекта, на всички подобекти и на инфраструктурата свързана с него.

-      Да представлява клиентът пред Община СТОЛИЧНА, НАГ-Столична Община, АГКК, „Топлофикация София", „ЧЕЗ Разпределение България"АД, „Софийска вода", „Булгаргаз" и др., относно проучване на подземни и надземни комуникации, съоръжения, инфраструктура, подземния кадастър и др., подписване на предварителни и окончателни договори с дружествата в полза на инвеститора.

-      Пътно управление гр.София, РИОКОЗ, РИОСВ, Областна служба по земеделие, Териториален кадастър, Общински служба по земеделие, при създаване, обявяване, одобряване и изменение на устройствени планове и планове за регулация и застрояване, и инвестиционни проекти за имота.

-      Възлагане на проектирне на избран от възложителя проектантски екип, както и проследяването на процела до получаване на пълна проектна документация. Съгласуване на проекта в съответната районна администрация до получаване на Разрешение за строеж.

 

Цената на услугата ще бъде договорена и съобразена индивидуално с всеки клиент в зависимост от необходимите за строителството му цели.